کلیدواژه: حجّ

کلیدواژه: حجّ

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه حَجَجَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ما عبارتست از: حج اصل معناى اين ريشه قصدكردن میباشد ومنظوراز حجّ درشريعت ،قصدِخانه خداکردن، ميباشد. حُجّت ،به معناى قصدشده ومقصودهست و دليلی است که مقصودراروشن میکند. حجت،اگردرموردجبهه حق بكاررودبه معناى دليل قاطع يابرهان بوده واگردرموردِ جبهه باطل بكاررودبه معناى دليل بى اساس، بگومگوى بيحاصل وستيزه وجدل ميباشدچراكه باطل،دليل روشنی نداردتاحجت، به معناى واقعى باشد. مُحاجّه كردن نيزبه بحث وجدل كردن براى اثباتِ قصدومُدّعاگفته ميشود. يكى ازمشتقاتِ اين ريشه،به معناى سال نيزبكاررفته است چون حج ،يكباردرسال انجام ميشودبنابراين ميتواندملاك ِ زمان باشدمثلِ اصطلاحى كه درزبان فارسى هم بكارميرود مثلاميگوييم: سى بهارازعمرش راسپرى كرده است یاسی نوروزرادیده است. وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف:

🔺حَجَّ:قصدكردن،قصدكردنِ خانه خدا(فعل) مثال:فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِاعْتَمَرَ:هرکه قصدخانه خداکندیاعمره بجای اورد.

🔺حَجّْ: حجّ(اسم) مثال:اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَلارَفَثَ وَلافُسُوقَ وَلاجِدالَ فِی الْحَجِّ:حج ،درماههای معینی است پس هرکه دراین ماههافریضه حج رااداکند(بداندکه)امیزش جنسی وگناه وجدال درحج روانیست.

🔺حِجّْ:حج كردن(مصدر) مثال:وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیْهِ سَبیلاً:وبرای خدا برعهده مردم است (برمردم واجب است)قصدخانه خداکردن هرکه توانایی این راه را داشته باشد.

🔺حاجّْ:قصدكننده،قاصديازائرِخانه خدا(اسم فاعلی)>>>جمعِ ان ميشود:حُجّاج

🔺حَجّاج:بسيارحج كننده،بسيارحجّت اورنده

🔺مُحاجّون:كسانيكه ستيزه وجدل ميكنند.

🔺حاجَّ:مجادله كردن ودليل اوردن براى اثباتِ قصدِخود،چون وچراكردن مثال:وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحاجُّونِیّ فِی الّلهِ:قومِ اوبااومجادله كردندگفت ایادرباره خدابامن مجادله وستیزمی کنید

🔺حِجَّة:سال ،جمعِ ان ميشود:حِجَجْ مثال:عَلَی اَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِىَ حِجَجٌ:به شرط انکه هشت سال برای من کارکنی.

🔺حُجَّة:دليل،برهان،سند،دلالتى روشنگر،بحث وجدل>>>جمعِ ان ميشود:حُجَجْ مثال:فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الٌبالِغَةُ:براى خدابرهان ودليل رساوروشن هست. مثال:لاحُجَّةَ بَيْنَناوَبَيْنَكُمْ:هيچ بحث وجدلى (خصومتى)بين ماوشمانيست. مثال:لِئَلّايَكونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ:تامردم دليلى برضدشمانداشته باشند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط