کلیدواژه:اَجّی مَجّی

کلیدواژه:اَجّی مَجّی

کلیدواژه:اَجّی مَجّی

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه اَجّ یااَجَجَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:
                           اَجّی مَجّی
معنای اصلی این ریشه،برافروختن وسوزاندن میباشدوماءِاُجاج،به آبی گفته میشود که ازشدت شوری ،به تلخی بزندوحلق رابسوزاند.
بنابراین معانی دیگر این ریشه،تندوتیز،بسیارشوریاتلخ، برافروخته وسوزان میباشد.
اسامی یاجوج وماجوج نیز که درقران به انهااشاره شده ازاین ماده میباشند.
یاجوج،ازاجیجِ نارگرفته شده به معنای زبانه های اتش ووجه تسمیه ان، بخاطرظاهرواعمال شیطانی انها بوده است.
یاجوج وماجوج، دوقوم وحشی وبدوی بودند که ظاهرعجیب وغریب  داشته به هرجاپامی گذاشتنداتش افروزی وغارت می کردند.
درتوصیف شکل ظاهری انهااقوال مختلفی امده ازجمله داشتن موها یاچشمان سرخ ،گوشهای بسیاردراز،داشتن چنگال به جای ناخن،داشتن دندانهایی ماننددندان درندگان، بدن پرپشم وکرک....وتوصیفات دیگرودرمجموع میتوان گفت باانکه روایات دراین زمینه متفاوت بوده ولی قدرمسلم،  ازحیث شکل ظاهری باانسانهای معمولی تفاوت اشکارداشته اند.
ذوالقرنین،که مردصالحی بود به سفارشِ ساکنانِ مناطقی که موردازاراین قوم وحشی قرارگرفته بودند باساختن سدی اهنین ،راه ورودانهارابست.
ازبین رفتن سدوطغیان دوباره یاجوج وماجوج ازعلائم اخرالزمان شمرده شده است.
عبارت اجّی مَجّی،  نیزازاین ریشه گرفته شده ویک وِرد(کلام جادویی)است که درشعبده بازی یاسحرو جادوبکارمیرود وارتباط ان باماده اجج ، نتایج سوزان ومخرب این اعمال شیطانی میباشد. 
بنابراین وجه مشترک هردوی این عبارات،اتش است که  که ماده تشکیل دهنده شیطان یاجنّ،نیز میباشد.
وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:
🔺اجاج:تلخ وسوزان،ابی که ازشدت شوری،به تلخی بزند
مثال:وَهَذَامِلْحٌ أُجَاجٌ:وان دیگری شوروتلخ است.
مثال:لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ اُجاجاً:اگرمیخواستیم ان (اب باران) را تلخ وشورقرارمیدادیم.
🔺یأجُوج ومَأجُوج:نام دوقبیله وحشی که به هرجامیرسیدندفسادوغارت میکردند 
مثال:قالُوایاذَاالْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْعَرْضِ:گفتندای ذوالقرنین! یاجوج وماجوج سخت درزمین فسادمیکنند.
مثال:حَتَّیٰ إِذَافُتِحَتْ یَأجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلوُنَ:تازمانیکه یاجوج وماجوج راهشان گشوده شودوانهاازهرپشته ای بتازند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط